Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Η ΓΓΕΕ είναι δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Αποστολή της είναι η δημόσια ενημέρωση με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, η παρακολούθηση και διατύπωση προτάσεων, καθώς και η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον Τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, η διαμόρφωση της πολιτικής του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και η συνολική οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ειδικά η διαχείριση της επικοινωνίας του ελληνικού κράτους στο εξωτερικό γίνεται από τα υπαγόμενα στη ΓΓΕΕ Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας (ΓΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις έδρες των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τα ΓΤΕ συνιστούν σημαντικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τα ξένα ΜΜΕ και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Στόχος τους είναι η συστηματική και συντονισμένη προβολή της χώρας και την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, αλλά και η καλλιέργεια πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό.


Διεύθυνση :

Τηλέφωνα Επικοινωνίας


Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 213 - 1318000
(+30) 210 - 9098000
Fax: (+30) 213 - 1318253